SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSÔB a MAJETKU je PRVOU a v súčasnej dobe aj JEDINOU strednou školou tohto typu a zamerania v Slovenskej republike. V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravujeme žiakov pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia, ZVJS a pod.). Absolventi našej školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách.

Profil školy

Študijný odbor:  Ochrana osôb a majetku 9245 M (92 bezpečnostné služby)
Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov ale aj dievčatá, (z celkového počtu žiakov tvoria 25 – 30% dievčatá)