Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Informácie k maturite

Maturity 2017/2018

Dôležité termíny MATURITY 2018

– 30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

– 15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

13. marec 2018 – slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 – anglický jazyk (B1 a B2)

 

Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, – 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2018 aj so zoznamom učebných pomôcok.

Maturity 2016/2017 september

Opravný termín ústnej formy maturitnej skúšky September 2017

sa koná 26.9.2017 od 8.00 hod.!!!

Nástup žiakov 26.9.2017 o 7.30 hod.

Opravný termín písomnej časti maturitnej skúšky z Anglického jazyka sa koná 6.9.2017!!!

 

Dôležité termíny MATURITY 2017

– 30. september 2016 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

– 15. október 2016 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 31. január 2017 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 14. marec 2017 – slovenský jazyk a literatúra – externá časť a písomná forma internej časti

– 15. marec 2017 – anglický jazyk B1 – externá časť a písomná forma internej časti

– 15. máj 2017 – 17. máj 2017 – praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

– 18. máj 2017 – klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

– 19. máj 2017 – dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

– 22. máj 2017 – 28. máj 2017 – akademický týždeň

– 29. máj 2017 – 31. máj 2017 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

– 6. jún 2017 – slávnostné vyradenie absolventoiv

Do galérie Vyradenie Absolventov 2017 boli pridané fotografie.

——————————————————————————————————————————-

Ústna forma internej časti MS 2017

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 29.5.2017 do 31.5.2017

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 29.5.2017 o 8.00 hod. v zasadačke SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií, pedagogických zamestnancov a maturantov.

Študijné voľno pre žiakov maturitných tried je od 22.5.2017 do 26.5.2017.

Priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu sa bude konať od 29.5.2017 do 31.5.2017.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 06. 06.2017 o 10.00 hod. v SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava.

Praktická časť odbornej zložky MS 2017

Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

Trieda / študijný odbor

Počet žiakov Termín praktickej časti odbornej zložky MS

IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

15 15. máj 2017

8.30 – 14.45 hod.

IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

14 16. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

14 (7+7) 17. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

 

Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj – školská rovnošata + športové oblečenie)

Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

Pomocníci na PČOZ – figuranti:

Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
+ školské tričko
)

Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

 

Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

(Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                        Ing. Svatopluk Škápík

Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené