Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Informácie k maturite 2019

Maturity 2018/2019

Dôležité termíny MATURITY 2019

– 30. september 2018 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

– 15. október 2018 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 31. január 2019 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 12. marec 2019 – slovenský jazyk a literatúra – externá časť a písomná forma internej časti

– 13. marec 2019 – anglický jazyk B1 – externá časť a písomná forma internej časti

– praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

– klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

– dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

– akademický týždeň

– ústna forma internej časti maturitnej skúšky

– slávnostné vyradenie absolventov


Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

12. marec 2019 – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 – anglický jazyk (B1 a B2)


Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, – 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2019 aj so zoznamom učebných pomôcok.


Maturity 2017/2018 september

Opravný termín ústnej formy maturitnej skúšky September 2018

sa koná 12.9.2018 od 8.00 hod.!!!

Nástup žiakov 12.9.2018 o 7.30 hod.


Maturity 2017/2018

Dôležité termíny MATURITY 2018

– 30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

– 15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

– 13. marec 2018 – slovenský jazyk a literatúra – externá časť a písomná forma internej časti

– 14. marec 2018 – anglický jazyk B1 – externá časť a písomná forma internej časti

– 09. máj 2018 – 11. máj 2018 – praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

– 16. máj 2018 – klasifikačná porada za 2 polrok pre žiakov 4 ročníka

– 18. máj 2018 – dátum vydania vysvedčenia pre žiakov 4 ročníka

– 21. máj 2018 – 25. máj 2018 – akademický týždeň

– 28. máj 2018 – 31. máj 2018 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

– 05. jún 2018 – slávnostné vyradenie absolventoiv


Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

13. marec 2018 – slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 – anglický jazyk (B1 a B2)


Externá časť maturity 

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.Písomná forma internej časti 

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

·         Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

·         Anglický jazyk, – 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Schválenie maturitných zadaní najneskôr do 31. marca 2018 aj so zoznamom učebných pomôcok.

Praktická časť odbornej zložky MS 2017

Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

Trieda / študijný odbor

Počet žiakovTermín praktickej časti odbornej zložky MS

IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

1515. máj 2017

8.30 – 14.45 hod.

IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

1416. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

14 (7+7)17. máj 2017

8.30 – 14.25 hod.

 

Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj – školská rovnošata + športové oblečenie)

Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

Pomocníci na PČOZ – figuranti:

Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
+ školské tričko
)

Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

 

Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

(Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                        Ing. Svatopluk Škápík

Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák