Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021 – UPRAVENÉ

podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29. 04. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10. apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.

1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

1.1. Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

o Slovenský jazyk a literatúra
o Matematika
1.2. Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

prvý profilový predmet: ? Anglický jazyk

druhý profilový predmet: ? Telesná a športová výchova

1.3. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

prvý doplnkový predmet:? Dejepis

druhý doplnkový predmet:? Informatika

tretí doplnkový predmet: ? Občianska náuka

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1. Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.  mieste až 5. miestev okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 10 bodov.

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 50 bodov.

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 20 bodov.

3.4. Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

Priemer známok v 9 ročníku a známka zo správania

Správanie a celkový prospech

1 a 1,00 – 1,50?= 100 b

1 a 1,60 – 2,00?= 80 b

1 a 2,10 – 2,50?= 50 b

1 a 2,60 – 3,00 ?= 20 b

1 a 3,10 – 4,00 ?= 5 b

1 a viac ako 4,00?= 0 b

Správanie 2 a viac = -100 bodov (odrátava sa 100 bodov)

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Najneskôr do 29. mája 2020 škola zverejní na webovej stránke www.nasaskola.sk poradie uchádzačov a informáciu o prijatí/neprijatí a súčasne pošle rozhodnutia uchádzačoms konkrétnym pokynom k uzatvoreniu Zmluvy o štúdiu a Smernici o poplatkoch.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdiumna predpísanom tlačive.

Bratislava  07. 05. 2020 ?????Ing. Milan Strojný v. r.????????       ?       riaditeľ školy