Rodičom a žiakom už na výber strednej školy neostáva veľa času. Na koľko sú na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku nutné talentové skúšky, prihlášku si k nám môžete poslať len do 20. februára. Zápis na stredné školy sa realizuje prostredníctvom základných škôl.

Kedy sú prijímacie skúšky?

Prvý  termín je 09. 04. 2019, druhý termín o deň neskôr, 10. 04. 2019. Náhradný termín je 15. 04. 2019, je však určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť prijímacej skúšky v určenom riadnom termíne.

Koľko žiakov prijímame?

Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium na Súkromnú strednú odbornú školu ochrany osôb a majetku je v školskom roku 2019/2020 do I. ročníka 70.

Aký je postup pri podávaní prihlášok?

Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zákona 245/2008) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára. Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie. Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (dostane organizačné pokyny).

Čo treba splniť, aby si navštevoval našu školu?

Jedným z kritérií je prospech na základnej škole v 8. a 9. ročníku. Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN. Na základe známok sa spočítajú vaše body.

Ďalej sa posudzuje správanie – známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ. Prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1(veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.

Prihliada sa aj na zdravotný stav. Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav. Na základe náročnej odbornej prípravy a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia. Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie.

Ďalším kritériom je prijímacia skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008. Skúška sa skladá z nasledovných častí:

  1. Testy študijných predpokladov: (diagnostika), test pozornosti, inteligenčný test
  2. Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)

– Skok z miesta

– Sed – ľah za 1 minútu

– Výdrž v zhybe na hrazde

– Člnkový beh 4x10m

– Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“

Rozhodnú body 

O úspešnom prijatí na Súkromnú strednú odbornú školu ochrany osôb a majetku rozhodne súčet bodov.

V časti testy študijných predpokladov je maximálny počet získaných bodov 80.
Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 25 bodov. V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov. 

Body za prospech sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky. Za záver sa urobí poradovník uchádzačov podľa počtu celkových získaných bodov.

Držíme Vám palce.

TEŠÍME SA NA VÁS