Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

O škole

Profil školy

O škole

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSÔB a MAJETKU je PRVOU a v súčasnej dobe aj JEDINOU strednou školou tohto typu a zamerania v Slovenskej republike. V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravujeme žiakov pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia, ZVJS a pod.). Absolventi našej školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách.

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Profil školy

Profil školy

Študijný odbor:  Ochrana osôb a majetku 9245 M (92 bezpečnostné služby)
Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre: chlapcov ale aj dievčatá, (z celkového počtu žiakov tvoria 25 – 30% dievčatá).

Podmienky pre prijatie do študijného odboru

Súčasťou prijímacieho konania je:

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (dosiahnutý priemer známok pre stredné odborné školy, určený zákonom).

2. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008.

Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenia pohybových zručností a fyzickej výkonnosti.

Na žiakov sú v priebehu štúdia kladené zvýšené nároky v odbornej príprave a praktickom výcviku. Na základe toho je potrebné aby uchádzači boli dostatočne fyzicky zdatní a psychicky odolní.

Zdravotné požiadavky uchádzača:

Do študijného odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil príslušný lekár.
Uchádzači musia byť zdravotne spôsobilí – ich zdravotný stav by mal zodpovedať zvýšeným nárokom na fyzickú prípravu a praktický výcvik. Pre samotné štúdium v škole, ale aj pre ďalší výber a  výkon povolania v bezpečnostných zložkách nie sú vhodní uchádzači s poruchami učenia, sústredenia a správania.

Po celý čas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, sebaovládanie a schopnosť podriaďovať sa.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie / klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A.

Pracovné uplatnenie:

Absolventi školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v bezpečnostných zložkách (SBS, policajný zbor, železničná polícia, mýtna polícia, obecná polícia, ZVJS, colná správa) môžu sa uplatniť aj v armáde (vojenská polícia) alebo v HaZZ. Absolventi môžu pokračovať po maturite v štúdiu na vysokých školách (VŠ).

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

1. Všeobecná zložka vzdelávania:

Cieľom všeobecnej zložky vzdelávania je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojom profesnom uplatnení, orientovať sa a uplatniť na trhu práce, ako aj v súkromnom a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.

Základnú štruktúru všeobecnovzdelávacej zložky vzdelávania tvorí vzdelávanie žiakov v slovenskom jazyku s dôrazom na dobrú znalosť pravidiel spisovného slovenského jazyka a ich kultivovaný jazykový prejav.

V cudzom jazyku základnú štruktúru vzdelávania tvorí zdokonalenie jazykového prejavu žiakov v osobnom a odbornom styku. V rámci štúdia nepovinných predmetov má žiak možnosť rozšíriť si jazykové znalosti a konverzáciu.

Spektrum všeobecného vzdelávania dopĺňa vzdelávanie v spoločenskovednej, matematickej, prírodovednej oblasti a vzdelávanie v informačných a komunikačných technológiách.

2. Odborná zložka vzdelávania

Odborná zložka poskytuje teoretické znalosti a praktické zručnosti a návyky potrebné pre kvalifikovanú prácu. Formuje u žiaka základné odborné a psychologické predpoklady pre kvalifikovaný výkon povolania, oboznamuje s fungovaním ľudskej spoločnosti, základnými pojmami, právnymi a etickými normami.

Praktická zložka prípravy buduje a rozvíja schopnosť samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti ako aj schopnosti, zručnosti, návyky žiaka v konkrétnej práci pri ochrane osôb a majetku, pri rešpektovaní požadovaných odborných psychologických, etických a právnych zásad.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im malo po ukončení štúdia umožniť lepšie sa uplatniť na trhu práce, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor: 9245 M ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby)
Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

1. Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru ochrana osôb a majetku je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom, odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, pripravený pre samostatnú prácu v bezpečnostných zložkách a v rôznych oblastiach podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent školy dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných, ako aj pracovných problémov. Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný rozvoj, používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôležité manuálne zručnosti odborného charakteru, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.

Profil je vytváraný absolvovaním všeobecných a aplikovaných predmetov z oblasti ekonomiky, legislatívy, psychológie a špeciálnej telesnej výchovy. Na profile absolventa sa výrazne podieľa aj zvládnutie teórie ochrany osôb a majetku, náuky o zbraniach a strelive a taktiež technické a praktické zvládnutie prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov. Súčasťou profilu je problematika trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákrokov (zásahov) proti páchateľom v úzkej nadväznosti na spoluprácu s políciou a ostatnými ozbrojenými a záchrannými zložkami.

V na konci 4.ročníka na základe spolupráce so školiacim strediskom SBS má absolvent možnosť získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS.

2. Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

2.1 V oblasti všeobecného vzdelania Absolvent má:

– potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom aj písomnom styku,

– poznať a chápať humanitnú a umeleckú funkciu literatúry a ostatných druhov umenia, ich hlavné vývojové etapy a črty, získať uvedomelé čitateľské návyky,

– poznať dejiny slovenského národa a významných období svetových dejín,

– znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a štúdium zahraničnej odbornej literatúry s používaním slovníka a ďalších pomôcok, minimálne na úrovni B1-prvý cudzí jazyk, A1- druhý cudzí jazyk,

– znalosť základov stredoškolskej matematiky,

– potrebné znalosti základov chémie, fyziky, ekológie,

– nevyhnutnú znalosť základov integrácie človeka a prírodného prostredia,

– znalosť a spôsobilosť aplikovať vo svojom živote a práci etické a občianske princípy demokratickej spoločnosti,

– znalosť základov komunikácie v medziľudskom styku,

– znalosť prostriedkov moderných informačných a komunikačných technológii.

2.2 V oblasti odborného vzdelania

2.2.1 Požadované vedomosti

Absolvent pozná/má:

– tendencie vývoja, vedy a techniky,

– zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,

– základy práva vzťahujúceho sa k študovanému odboru,

– základne právne normy týkajúce sa ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, získané vedomosti vie aplikovať pri riešení profesijných situácií,

– vedomosti z hospodárskeho, rodinného, trestného, pracovného, občianskeho a obchodného práva,

– základné vedomosti zo zákona o súkromnej bezpečnosti, zo zákona policajnom zbore, zo zákona o vojenskej polícii, železničnej polícii a obecnej polícii.

– používanie technických zabezpečovacích zariadení na ochranu majetku, monitorovanie automobilov a osôb, signalizačné senzory, hlásiče, snímače a prostriedky osobnej ochrany, obrany,

– vedomosti z oblasti všeobecného pohybového rozvoja, gymnastiky, športovými hrami, kondičnej prípravy, techniky aikida, juda, taekwondo a thajského boxu,

– všeobecné ale aj špecifické poznatky, zákonitosti, princípy a pravidlá, ktoré podmieňujú chov psov a ich využitie pri ochrane osôb a majetku,

– základné vedomosti z oblasti kriminalistiky, základné zákonitosti a tendencie uplatňujúce sa v kriminalistickej teórii a praxi, nevyhnutný pojmový aparát, orientáciu v základných problémoch kriminalistiky, metodikách vyšetrovania rôznorodých druhov trestných činov,

– vlastnosti osobnosti, psychické procesy a stavy osobnosti,

– komplex sociálnych faktorov, otázky sociológie mládeže, rodiny, kultúry práce, ekonomický i náboženský systém v spoločnosti,

– základné techniky sociálnej komunikácie, minimalizovanie psychickej záťaže komunikácie, sebapoznávania a sebaregulácie, základných asertivných techník pri riešení rôznych situácií,

– základné poznatky o ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme,

– prehľad o právnych formách podnikania, národnom hospodárstve a medzinárodnej ekonomickej integrácii,

– právnu legislatívu o ochrane pred požiarmi, požiarnej prevencii a technických zariadeniach,

– poznatky o používaní spojovacej techniky,

– právne a taktické aspekty pri vykonávaní zásahov, postupy, bez použitia zbraní a so zbraňou,

– technické vlastnosti a rozdelenie zbraní, bezpečné použitie.

2.2.2 Požadované zručnosti

Absolvent študijného odboru vie:

– využívať základné pravidlá právneho systému, priestupkového konania, trestného práva, spolupracovať s  justičnými orgánmi a políciu,

– písať desať prstovou hmatovou metódou, použiť platné normy pre vyhotovenie písomností, kancelárskej a rozmnožovacej techniky, koncipovať písomnosti,

– využívať zabezpečovacie, monitorovacie a komunikačné zariadenia, hlásiče, snímače, senzory, prostriedky osobnej ochrany, obrany a vybavenia bezpečnostných zložiek,

– uplatniť zákonné vyhlášky a normy pre sebaobranu, morálku, významom dodržiavania etiky, bezpečnosti pri cvičení,

– využiť prvky pohybu v sebaobrannej situácii, profesijnú sebaobranu,

– využiť psov pri ochrane osôb a majetku,

– využiť kriminalistické metódy odhaľovania, vyšetrovania a predchádzania trestnej činnosti,

– ovládať základy kriminalistickej technickej činnosti,

– využívať vedomosti z jednotlivých psychologických disciplín pre sebapoznávanie a autoreguláciu,

– riešiť problémy a problémové situácie spojené s kriminalistickou technikou a taktickou činnosťou,

– orientovať sa v spoločenskom vývoji, štruktúre spoločnosti a súčasných problémoch spoločenského vývoja,

– využívať sociologické poznatky v iných predmetoch a pri riešení konkrétnych úloh,

– využívať techniky riešenia náročných životných situácií, relaxačné techniky,

– aplikovať základné asertívne techniky pri riešení rôznych situácií,

– orientovať sa v právnych formách podnikania, v ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme,

– poukázať na podstatu, ciele a právne formy podnikania,

– poskytnúť prvú pomoc pri rôznych zraneniach,

– orientovať sa v legislatíve na úseku požiarnej ochrany, spolupráce s hasičským a záchranným zborom

– použiť hasiace prístroje a zariadenia,

– použiť prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca,

– použiť služobnú zbraň,

– zadržať podozrivú osobu pri ochrane osôb a majetku, vykonať bezpečnostnú prehliadku,

– strieľať zo vzduchových zbraní, malorážkových a ostatných krátkych a dlhých zbraní,

– realizovať streľbu z rôznych pozícií a metód.

2.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

– pozitívnym vzťahom k ochrane životného prostredia, ochrane osôb a majetku,

– potrebnou dávkou sebadôvery a aktívneho prístupu k práci a činnostiam,

– sústavným rozvojom svojej fyzickej zdatnosti, fyzickej a psychickej kondície, dodržiavaním správnych režimových návykov,

– pozitívnym postojom k fyzicky, zdravotne alebo sociálne handicapovaným ľuďom, k osobám týraným či zneužívaným a je ochotný im podľa ich potreby pomôcť,

– schopnosťou postrehnúť a pochopiť motívy a emócie toho druhého, chápať a rešpektovať odlišné názory, hodnoty a životný štýl,

– schopnosťou vytvárať si a zaujímať pozitívne citové vzťahy k druhým ľuďom, ku svojmu prostrediu aj k prírode,

– schopnosťou spolupracovať s inými odborníkmi v danej oblasti,

– rozhodnosťou, prispôsobivosťou, sebaovládaním,

– schopnosťou pracovať diskrétne a zodpovedne narábať s informáciami.