Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Podmienky prijatia

Predpoklady pre štúdium

Podmienky prijatia

Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle §63 – §66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky.

 

1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.

 

2. Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do I. ročníka: V školskom roku
2019/2020 je možné prijať 70 žiakov do prvého ročníka [§ 65, ods. 1,
pís. a), zák. 245/2008].

 

3. Termíny prijímacích skúšok:
1. riadny termín 09. 04. 2019
2. riadny termín 10. 04. 2019
Náhradný termín 15. 04. 2019

 

4. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory,
ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára.

 

Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú
školu v termíne ako je uvedené vyššie.

 

5. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom
materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná
uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

 

6. Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli
zúčastniť prijímacej skúšky v určenom riadnom termíne.

 

7. PREDPOKLADY PRE PRIJATIE :
a) Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
b) Splnenie podmienok prijímacieho konania.

1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:
Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN.
Body za prospech :
Priemer do 1, 30 = 25 bodov
Priemer do 1, 60 = 20 bodov
Priemer do 2, 00 = 15 bodov
Priemer do 2, 30 = 10 bodov
Priemer do 2, 50 = 5 bodov

 

2. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.

 

3. Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom
veľmi dobrý zdravotný stav.
Na základe náročného odborného výcviku a zvýšených nárokov na fyzickú
prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva
znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.
Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie.

 

4. Rozsah a obsah prijímacích skúšok Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008
a) Testy študijných predpokladov: (diagnostika), Test pozornosti, inteligenčný test
b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)
– Skok z miesta
– Sed – ľah za 1 minútu
– Výdrž v zhybe na hrazde
– Člnkový beh 4x10m
– Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“

 

5. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov:
a) V časti testy študijných predpokladov je maximálny počet získaných bodov 80.
Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 25 bodov.
b) V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50.
Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.
c) Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných
v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

 

2. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školy www.wa.sk v určených termínoch v zmysle zákona.

 

3. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dostane každý zúčastnený uchádzač
písomne.

 

4. Zápis do I. ročníka: Úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie
o prijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu
na štúdium.

 

5. Postup pri zápise a dôležité pokyny: Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, zapísať sa môže len na jednu strednú školu.
a) Zápisný lístok (vydáva ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.
b) Zmluva o štúdiu a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca
pri zápise.
c) Potvrdenie o zaplatení zápisného je potrebné predložiť pri podpise zmluvy.
d) Zrušenie zápisu – V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať – zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v apríli – máji 2019 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

Zaujímate sa o štúdium?

Napíšte nám!