Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Podmienky prijatia

Predpoklady pre štúdium

Podmienky prijatia

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že z dôvodu šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky presúva termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Upravenie termínov talentových skúšok platí iba v prípade, že sa vyučovanie začne 30. 03. 2020.

Konkrétny termín pre našu školu bol Odborom školstva Okresným úradom v Bratislave určený takto:

1 termín 08. 04.2020

2. termín 15. 04. 2020

Náhradný termín 23. 04. 2020

Všetci uchádzači budú o konkrétnych termínoch oboznamovaní priebežne.

Termíny prijímacích skúšok sa môžu meniť v závislosti od situácie okolo šírenia koronavírusu COVID-19 a pokynov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ing. Milan Strojný

riaditeľ školy

Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie
v súlade s §63 – §66 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky.

1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.

2. Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do I. ročníka:
V školskom roku 2020/2021 je možné prijať 70 žiakov do prvého ročníka [§ 65, ods.1, pís. a), zák. 245/2008].

3. Termíny prijímacích skúšok:
1. riadny termín 25. 03. 2020
2. riadny termín 26. 03. 2020
Náhradný termín 07. 04. 2020

4. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára. Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú
školu v termíne ako je uvedené vyššie.

5. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom
materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

6. Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli
zúčastniť prijímacej skúšky v určenom riadnom termíne.

7. Predpoklady pre prijatie:
a) Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
b) Splnenie podmienok prijímacieho konania.

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia
pre školský rok 2020/2021

UPRAVENÉ

podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29. 04. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10. apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.

1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

1.1. Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

o Slovenský jazyk a literatúra
o Matematika
1.2. Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

prvý profilový predmet: ? Anglický jazyk

druhý profilový predmet: ? Telesná a športová výchova

1.3. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

prvý doplnkový predmet:? Dejepis

druhý doplnkový predmet:? Informatika

tretí doplnkový predmet: ? Občianska náuka

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1. Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.  mieste až 5. miestev okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 10 bodov.

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 50 bodov.

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Za každé umiestnenie za uchádzačovi započíta 20 bodov.

3.4. Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

Priemer známok v 9 ročníku a známka so správania

Správanie a celkový prospech

1 a 1,00 – 1,50?= 100 b

1 a 1,60 – 2,00?= 80 b

1 a 2,10 – 2,50?= 50 b

1 a 2,60 – 3,00 ?= 20 b

1 a 3,10 – 4,00 ?= 5 b

1 a viac ako 4,00?= 0 b

Správanie 2 a viac = -100 bodov (odrátava sa 100 bodov)

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Najneskôr do 29. mája 2020 škola zverejní na webovej stránke www.nasaskola.sk poradie uchádzačov a informáciu o prijatí/neprijatí a súčasne pošle rozhodnutia uchádzačoms konkrétnym pokynom k uzatvoreniu Zmluvy o štúdiu a Smernici o poplatkoch.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdiumna predpísanom tlačive.

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa
zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

2. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školy www.wa.sk v určených termínoch v zmysle zákona.

3. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dostane každý zúčastnený uchádzač písomne.

4. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie o prijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

5. Postup pri zápise a dôležité pokyny: Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou
školou, zapísať sa môže len na jednu strednú školu.
a) Zápisný lístok (vydáva ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.
b) Zmluva o štúdiu a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca pri zápise.
c) Potvrdenie o zaplatení zápisného je potrebné predložiť pri podpise zmluvy.
d) Zrušenie zápisu – V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať – zápisné sa v tom prípade nevracia.

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v apríli 2020 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

Zaujímate sa o štúdium?

Napíšte nám!