Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Práca

Sekurity management,s.r.o. vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v škole:

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Vranovská 4, 851 01 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy,

– prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona toho istého zákona, alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov, najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti. 

Ďalšie požadované predpoklady:

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

– bezúhonnosť,

– zdravotná spôsobilosť,

– ovládanie štátneho jazyka, vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,

– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektmi,

– výhodou je prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,

-predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy. 

Požadované doklady k prihláške:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania,

– osobný dotazník,

– profesijný štruktúrovaný životopis,

– doklady o vzdelaní a vykonaní atestácie,

– výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

– preukázanie zdravotnej spôsobilosti – lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– motivačný list,

– písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva,

– vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán).

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

– V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Sekurity management,s.r.o., ako zriaďovateľ školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 200 až € 2 000. K funkčnému platu zároveň môžu byť 2 -krát ročne poskytnuté odmeny na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

– Predpokladaný nástup do funkcie: 1.12.2018.

Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 8. novembra 2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením “VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy, kde sa uchádzate o miesto, NEOTVÁRAŤ”, na adresu: Security management,s.r.o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava 4

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese taj.skolyoom@gmail.com alebo na tel. čísle +421 918 189 498. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Ing. Štefan Kurilla

konateľ