POKYN riaditeľa SSOŠOOM – RŠOOM 2019/2020-č. 6

Usmernenie k organizácii vyučovania počas prerušenia vyučovania z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Vzhľadom na situáciu dištančného spôsobu výučby počas prerušenia vyučovania v škole oznamujem vám nasledovné rozhodnutie o spôsobe výučby.

Vážení rodičia a žiaci,

na základe očakávaného predĺženia prerušeného denného vyučovania v škole vám v rámci systematizácie výučby oznamujeme nasledovný postup, ktorý treba, aby žiaci dodržiavali a začne platiť od stredy 15. 04. 2020.

1. Každý deň bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného školského rozvrhu podľa časového harmonogramu:

Do 8:30 h poslanie zadaní na vyučovacie hodiny (žiaci si nemusia všetko tlačiť, rodiny nemusia mať viac počítačov, zadanie sa pozrieť cez mobil žiaka a žiak ho môže vypracovať do svojho zošita a poslať učiteľovi ako fotografiu alebo ako úlohu cez EduPage. Systém práce si nastaví učiteľ).

1. hodina 08:30 – 09:00 hod.

10 min prestávka

2. hodina 09:10 – 09:40 hod.

10 min prestávka

3. hodina 09:50 – 10:20 hod.

20 min prestávka

4. hodina 10:40 – 11:10 hod.

10 min prestávka

5. hodina 11:20 – 11:50 hod.

10 min prestávka

6. hodina 12:00 – 12:30 hod.

30 min obedová prestávka

7. hodina 13:00 – 13:30 hod. – športové predmety TŠV a ŠTV

Ďalšie hodiny si učiteľ dohodne individuálne.

2. Jednotlivé hodiny trvajú 30 minút. Táto hodina je povinná a je určená pre prácu žiaka s materiálom od učiteľa a konzultácie s učiteľom. Pričom je nutné on-line spojenie s učiteľom daného predmetu v daný čas cez  aplikáciu Microsoft Teams pomocou školského konta. Odskúšali sme to, ide to bez väčších problémov.

Kto sa takejto hodiny nezúčastní, bude mať absenciu a musí to doriešiť rovnakým systémom ospravedlňovania ako pretým, keď sa chodilo do školy, cez triedneho učiteľa.

3. Materiál pre svoj predmet posiela učiteľ priebežne, najneskôr však do 8:30 hod. ráno daného dňa.
4. Dbajte na to, aby žiaci využili čas predmetu podľa rozvrhu, aby nestratili pracovné návyky pre vyučovanie v škole. Je potrebné, aby žiaci posielali vyplnené materiály učiteľovi a zároveň dodržiavali stanovené termíny na vypracovanie, vďaka čomu učiteľ získa možnosť kontroly zadaných úloh a spätnej väzby. Úlohy budú priebežne opravované a hodnotené. Známky a informácie k hodnoteniu učiteľ zadáva do elektronickej žiackej knižky v EduPage tak ako doteraz.
5. Tento systém umožní aj rodičom mať prehľad o režime dňa dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste nenechávali Vaše deti spať dlho v dopoludňajších hodinách, aby nestratili pracovné návyky a po návrate do školy sa mohli plynule zapojiť do vyučovacieho procesu. Nedovoľte im, aby v dopoludňajších hodinách vykonávali inú činnosť nesúvisiacu so školou napr. brigády a pod.
6. Prosíme Vás, aby ste akceptovali fakt, že technickú stránku hodiny si zabezpečuje každý učiteľ sám podľa vlastného uváženia a možností.
7. Informácie k ukončovaniu štúdia žiakov štvrtého ročníka a následným maturitným skúškam budeme zverejňovať až na základe ďalších pokynov od ministra školstva.
8. Informácie k ukončovaniu štúdia v školskom roku 2019/2020 budeme taktiež zverejňovať až na základe ďalších pokynov od ministra školstva.
9. Technické problémy a iné požiadavky budú riešené individuálne. Zasielajte ich na adresu riaditel@nasaskola.sk, zastupkyna@nasaskola.sk, admin@nasaskola.sk.

Takže, milí naši žiaci, situácia je hrozivá, nie však kritická.Aspoň nie zo študijného hľadiska. Prosím Vás, žiaci, aby ste sa pripravovali a nesnažili sa túto situáciu zneužiť na rôzne úľavy.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

SPOLU TO ZVLÁDNEME.

S pozdravom

Ing. Milan Strojný

riaditeľ

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava

————————————————————
Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Výučba na našej Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave sa bude i naďalej realizovať formou individuálneho vzdelávania žiakov – samoštúdiom, podľa podkladov od jednotlivých vyučujúcich. Podklady budú zasielané i naďalej elektronicky cez email, sms alebo edupage stránku. Učitelia budú využívať možnosti všetkých dostupných elektronických foriem komunikácie, ako sú edupage prezentácie, skype, videokonferencie, Facebook skupiny a podobne.

Upozorňujeme žiakov, že toto nie sú prázdniny iba iná forma vzdelávania. Pristupujte k zasielaným úlohám zodpovedne, pretože budú vyučujúcimi hodnotené. Apelujeme aj na rodičov aby kontrolovali svoje deti či sa správajú adekvátne k vzniknutej situácii.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

V nadväznosti na túto skutočnosť sa termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Upresnenie konkrétnych termínov prijímacích skúšok v našej škole budeme zasielať uchádzačom osobitne ako aj zverejňovať na našej webovej stránke www.nasaskola.sk<http://www.nasaskola.sk>, Instagrame a Facebooku.

Upozorňujeme všetkých, ktorí sa budú vracať zo zahraničia, že po návrate musia dodržať povinnú 14 dňovú karanténu.

Držme sa a buďme zodpovední!

Ing. Milan Strojný
riaditeľ školy

Pekný a úspešný deň.