1. Ako vnímate situáciu, v ktorej sme sa nečakane ocitli?

Ocitli sme sa vo veľmi zložitej situácii, ktorú sme vôbec neočakávali a s ktorou nemáme z  minulosti žiadne skúsenosti. To, čo sa teraz u nás a na celom svete deje,významne zmenilo nielen pracovné podmienky učiteľa, ale aj celkový spôsob života. Na základe situácie, ktorá nastala,sme museli zmeniť mnohé činnosti, zvyky, správanie a celkovo bežný spôsobkaždodenného života. Táto situácia zvyšuje nie len fyzickú, ale najmäpsychickú záťaž na človeka.

2. Podarilo sa Vám bez problémov adaptovať na online výučbu?

Vyučovanie v tejto zložitej dobe je náročnejšie. Priamy kontakt učiteľa sožiakom pri výučbe  na strednej škole považujem za nepostrádateľný. Žiak pri výklade novej látky v súčasnosti nemôže bezprostredne reagovať na nové informácie, ktoré by mu učiteľ mohol obratom vysvetliť. Učiteľ musí pri písomnom kontakte so žiakmi obšírnejšie a náročnejšie opísať preberanú problematiku, preto že vysvetlenia a príklady, ktoré by uviedol vo svojom slovnom výklade, musí zahrnúť mnohokrát aj vo väčšom rozsahu do písomnej formy.

Pre skvalitnenie vyučovania aj v týchto podmienkach sme absolvovali školenie, na ktorom sme sa oboznámili s počítačovým systémom Microsoft Teams, ktorý umožňuje s určitými obmedzeniami cez elektronické prostriedky priamo sa kontaktovať so žiakmi a skupinami žiakov, čo v konečnom dôsledku zníži náročnosť a skvalitní výučbu.

3. Aký systém vyučovania ste si vytvorili vy tak, aby ste mohli žiakov kvalitne pripravovať až do konca karantény?

V tejto náročnej dobe pri vyučovaní využívam elektronické prostriedky. So žiakmi komunikujem cez mail, sociálne siete, najčastejšie však cez program vyhotovený pre školy Edupage. Po rozbehnutí nového systému Microsoft Team, ktorý má veľké výhody pri komunikácii so žiakmi, využívam aj tento systém, umožňuje priamy kontakt so žiakom, a teda urýchli niektoré procesy učenia.

4. Mohli by ste dať rodičom,  nejaké užitočné rady alebo odporúčania, aby svojim deťom pomohli zvládnuť takúto formu vyučovania?

Dôležité je sociálne zázemie rodín, ktoré je vzhľadom na vývoj ekonomiky v štáte zneistené. To všetko má výrazný vplyv na možnosti rodičov pomáhať svojim deťom. Myslím, že deti, ktoré študujú na strednej škole, by už mali byť istým spôsobom samostatné. Mali by sa vedieť samy učiť a pripravovať na vyučovacie hodiny. Rodičia by im možno mali poskytnúť dostatočné podmienky a priestor na učenie, aspoň takú dobu, akú za normálnych okolností trávia v škole.

5. A čo by ste poradili žiakom, ktorí sa učia z domu? Čomu sa venovať a čomu sa naopak vyvarovať?

Viem, že ani pre žiakov nie je táto doba jednoduchá. Bez priameho kontaktu s učiteľom je ich príprava na vyučovanie náročnejšia, preto by som im navrhoval,aby viac spolupracovali s učiteľmi. Aby na hodinách a konzultáciách cez teams využívali to, že im učiteľ môže vysvetlil veci, ktorým nerozumejú. Ďalej aby na prípravu na vyučovanie využívali aspoň ten čas, ktorý by strávili v škole. Mali by si uvedomiť, že to, čo sa na hodinách preberie počas tohto netradičného obdobia,bude problematické z časového hľadiskazopakovať a to, čo pri štúdiu zameškajú,by im mohlo v budúcnosti chýbať. A hlavne aby si uvedomili, že vedomosti, ktoré nadobúdajú, rozširujú ich obzor poznania a budú ich môcť využiť v reálnom živote. Tak nech využijú čas, ktorý im vytvára táto nezvyčajná doba, nie len na rôzne brigády, leňošenie, oddychovanie, ale aj na vzdelávanie. Budú to potrebovať.????          ?

Mgr. Ján Štrpka