Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Smernica o poplatkoch

Smernica o poplatkoch sa týka štúdia žiakov Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom Vranovská 4, 851 01 Bratislava (kontakty školy: www.wa.sk, tel. 0918 18 94 98, e‑mail: rssosoom@gmail.comtaj.skolyoom@gmail.com) zastúpenej riaditeľom školy.

 

 1. Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole (ďalej len „škola“) sa realizuje formou denného štúdia, a to na základe predchádzajúceho úspešného vykonania prijímacích skúšok na školu, zaplatením zápisného, uzatvorením Zmluvy o štúdiu a úhradou poplatku spojeného so štúdiom za prvý školský rok.

 

 1. Zápisné sa platí jednorazovo pred podpisom Zmluvy o štúdiu (je splatné do termínu vykonania zápisu) vo výške 120,- €  (slovom stodvadsať)  na číslo účtu školy:

– 2627742402/1100  vedený v Tatra Banke          IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402

       Variabilný symbol:   rodné číslo žiaka

Špecifický  symbol:   školský rok štúdia     (napr. 2017_2018    – za školský rok 2017/2018).

 

 1. Poplatok spojený so štúdiom žiaka 1 ročníka je potrebné zaplatiť v lehote do 20. júna príslušného kalendárneho roka. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom zriaďovateľa školy alebo priamo s riaditeľom školy.

 

 1. Poplatok spojený so štúdiom za každý školský rok je 110,- € mesačne, pri jednorazovej ročnej platbe je zľava 10% z poplatku t.j. ročná cena je 1 000,- € (slovom jedentisíc).

 

 1. Poplatky spojené so štúdiom za ďalšie školské roky sa uhrádzajú vždy najneskôr do 20. augusta príslušného kalendárneho roka pred začatím školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom, pričom žiak, resp. jeho zákonný zástupca (ďalej len platiteľ) preukáže jeho zaplatenie najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom riaditeľa školy alebo priamo so zriaďovateľom školy.

 

 1. Poplatky spojené so štúdiom sú prioritne využité na zabezpečenie školského  vzdelávacieho programu a nie je z nich hradená mimoškolská a záujmová činnosť a ani činnosť, ktorá je nad rámec učebných osnov  určených v rámci ročného plánu školy (účasť na súťažiach, exkurzie, špecializačné výcviky a pod.).

 

 1. Zaplatením vyššie uvedených poplatkov sa platiteľ nezbavuje povinnosti  uhradiť  poplatky za komisionálne skúšky v prípadoch uvedených v § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Poplatok spojený so štúdiom za prvý školský rok a ďalšie školské roky a poplatok za vykonanie  komisionálnejskúšky sa uhrádzajú prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu školy:

– 2627742402/1100  vedený v Tatra Banke          IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402

              Variabilný symbol:    rodné číslo žiaka

Špecifický  symbol:   školský rok štúdia     (napr. 2017_2018    – za školský rok 2017/2018).

 

 1. Pri platbe poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky sa do špecifického symbolu udáva polrok školského roka a názov predmetu, za ktorý sa poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky platí (napr. 2. polrok 16_17 slovenský jazyk a literatúra).

 

 1. Poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky zo špeciálnej telesnej výchovy je vo výške 100,- € (slovom sto), za všetky ostatné vyučovacie predmety sa platí poplatok vo výške 40,- € (slovom štyridsať). Poplatok je splatný pred vykonaním komisionálnej skúšky. Bez predloženia dokladu o zaplatení nebude žiakovi umožnené vykonať komisionálnu skúšku.

 

 1. Ukončenie štúdia na škole je možné realizovať na základe:
 1. písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu,
 2. rozhodnutia riaditeľa o vylúčení zo štúdia, ktoré bolo vydané v súlade platnou legislatívou

V oboch uvedených prípadoch sa školné platiteľovi nevracia.

 

 1. Opatrenia školy pri nedodržaní termínov splatnosti poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky a poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky:
 1. v prípade ak zákonný zástupca (žiak) poruší povinnosť uhradiť poplatky spojené so štúdiom je povinný na základe písomného upozornenia zaslaného  školou, do 7 dní zjednať nápravu, v opačnom prípade  musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat) v súlade so Zmluvou o štúdiu. V prípade  omeškaní poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky (alebo jeho časti), zaplatí škole úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v súlade so Zmluvou o štúdiu,
 2. ak žiak najneskôr v deň konania komisionálnej skúšky nepredloží vedeniu školy, alebo predsedovi skúšobnej komisie potvrdenie o zaplatení poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky v plnej výške, nebude preskúšaný. Žiakovi bude zo strany školy určený náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky, pričom sa poplatok za komisionálnu skúšku v náhradnom termíne zvýši o 10 % (náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky nebude zo strany školy žiakovi určený v prípade, ak uplynul termín, v ktorom mal žiak komisionálnu skúšku vykonať).

 

 1. Zmeny v smernici o poplatkoch:
 1. škola  je oprávnená jednostranne meniť Smernicu o poplatkoch, ako aj meniť výšku poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky, poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky a určovať novú výšku týchto poplatkov, pričom zmena je účinná oznámením nového znenia Smernice o poplatkoch zákonnému zástupcovi žiaka zverejnením na mieste na to určenom školou,
 2. Smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú súčasť zmluvy o štúdiu, ktorú uzavrel zákonný zástupca žiaka so školou,
 3. v prípade záujmu platiteľa o iné, než jednorazové zaplatenie poplatku za štúdium, je výslednou sumou suma poplatku zvýšená o 10 % základného ročného poplatku,
 4. škola je oprávnená na základe vlastného rozhodnutia upraviť poplatok za štúdium žiakovi s vynikajúcimi študijnými výsledkami, prípadne i žiakovi, ktorý výrazne prispel k pozitívnej reprezentácii školy, alebo  žiakovi v dočasnej sociálnej núdzi.

 

 

V Bratislave 2. septembra 2016                                                   Ing. Svatopluk  ŠKÁPÍK

riaditeľ školy