Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Talentové skúšky

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača do študijného programu sa posudzuje okrem zvládnutia talentových skúšok aj nasledovné:

1. Prospech v 8. a 9. ročníku:
Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN.
Body za prospech :
Priemer do 1, 30 = 25 bodov
Priemer do 1, 60 = 20 bodov
Priemer do 2, 00 = 15 bodov
Priemer do 2, 30 = 10 bodov
Priemer do 2, 50 = 5 bodov

2.Správanie (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.

3. Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom
veľmi dobrý zdravotný stav.
Na základe náročného odborného výcviku a zvýšených nárokov na fyzickú
prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva
znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.
Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie.

4. Testy študijných predpokladov/psychotesty: (diagnostika), Test pozornosti, Test osobnosti

TALENTOVÉ SKÚŠKY

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave obsahuje nasledovné testy:

 

1. Diagnostika silových schopností:

a) Sed – ľah za 60 sekúnd

b) Skok do diaľky z miesta

c) Výdrž v zhybe

 

2. Diagnostika rýchlostných schopností:

Člnkový beh 4 x 10 m

 

3. Diagnostika vytrvalostných schopností:

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

 

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 50 bodovPre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

 

Sed – ľah za 60 sekúnd

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, obe ruky sa dotýkajú akejkoľvek časti hlavy. Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (lakťami striedavo sa dotýkať proti stojných kolien a lopatkami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, ruky sú v neustálom kontakte s hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/1(1).jpg

Sed – ľah za 60 sekúnd

chlapci

(počet)

dievčatá

(počet)

Body

16

13

1

21

17

2

24

21

3

28

25

4

32

29

5

36

33

6

40

37

7

44

41

8

48

45

9

52

49

10

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/2.jpg

 

Skok do diaľky z miesta

chlapci

(cm)

dievčatá

(cm)

Body

150

120

1

160

130

2

170

140

3

180

150

4

190

160

5

200

170

6

210

180

7

220

190

8

230

200

9

240

210

10

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača:

S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom alebo podhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Bradou sa môže dotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/4.jpg

Výdrž v zhybe

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

10

5

1

12

7

2

14

9

3

17

12

4

20

15

5

23

18

6

26

21

7

31

26

8

37

32

9

43

38

10

 

 

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/6.jpg

 

Člnkový beh 4 x 10 m

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

12,5

13,5

1

12,2

13,2

2

11,9

12,9

3

11,6

12,6

4

11,4

12,4

5

11,2

12,2

6

11

12

7

10,8

11,8

8

10,6

11,6

9

10,4

11,4

10

 

 

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by testovaný uchádzač vládal ďalej bežať.

 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/5.jpg

 

Vytrvalostný člnkový beh

(Beep test)

chlapci

(číslo úseku)

dievčatá

(číslo úseku)

Body

3.2

3.0

1

3.9

3.5

2

4.6

4.0

3

5.3

4.5

4

6.1

5.0

5

6.9

5.5

6

7.8

6.0

7

8.7

6.5

8

9.6

7.0

9

10.5

7.5

10