Security management,s.r.o.  vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v škole:

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Vranovská 4, 851 01 Bratislava

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR Č. 437/2009 Z. z., ktorou   sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

-prvá atestácia v zmysle § 49 zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona toho istého zákona, alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov

– najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

 Ďalšie požadované predpoklady:

-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– bezúhonnosť

-zdravotná spôsobilosť

-ovládanie štátneho jazyka, vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka

– komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektmi

-výhodou je prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu

-predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Požadované doklady k prihláške:

-žiadosť o zaradenie do výberového konania

-osobný dotazník

– profesijný štruktúrovaný životopis

– doklady o vzdelaní a vykonaní atestácie

– výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

– preukázanie zdravotnej spôsobilosti -lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona Č. 317/2009 Z. z. o

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– motivačný list

– písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva,

-vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. -rozsah max. 5 strán).

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

-V zmysle zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Sekurity management,s.r.o.,  ako zriaďovateľ školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné. Platové podmienky sú určené podľa zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon Č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 200 až € 2 000. K funkčnému platu zároveň môžu byť 2 -krát ročne poskytnuté odmeny na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

– Predpokladaný nástup do funkcie: 1.7.2019

Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 30. apríla 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením “VÝBEROVÉ KONANIE , NEOTVÁRAŤ”, na adresu: Sekurity management,s.r.o.,

  1. Marečka 9, 84108 Bratislava 4

Prípadné ďalšie informácie získate na www.wa.sk, alebo na tel. čísle 0905313131. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Ing. Štefan Kurilla

 konateľ