V rámci odbornej praxe žiakov tretieho ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku prebehol v termíne 13. – 16. 5. 2019 na strelnici Lozorno krátkodobý strelecký kurz v bezpečnej manipulácii a streľbe z krátkych služobných palných zbraní, organizovaný formou streleckej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Súťaž bola realizovaná v štyroch termínoch, ktorých sa zúčastnilo celkom 50 žiakov (III. A – 20, III.B – 12, III.C – 18). V úvode každého termínu bolo vykonané poučenie o bezpečnej manipulácii so zbraňou počas strelieb, ako aj oboznámenie s obsahom a upozornenie na niektoré špecifiká vykonávaných cvičení. Taktiež aj v rámci vysvetľovania postupu vykonania jednotlivých streleckých cvičení boli žiaci upozorňovaní na dodržiavanie zásad bezpečnej manipulácie pri manipulácii so zbraňou s ohľadom na konkrétne podmienky daného cvičenia v súlade so znalosťami, nadobudnutými v predchádzajúcom období na hodinách ŠBP.

Na vykonanie súťaže bolo k dispozícii 38 nábojov pre každého žiaka. Z celkového počtu ôsmich cvičení bolo hodnotených šesť, tzn. že u týchto sa zaznamenávali dosiahnuté výsledky vo forme počtu zásahov stanovenej zásahovej zóny. Ďalšou súčasťou hodnotenia bolo aj posledné cvičenie – strelecký parkúr, ktorý bol hodnotený pomerom dosiahnutých bodov a času streľby (faktor zásahu).

Obsah cvičení bol stanovený s ohľadom na predpokladané možnosti a schopnosti žiakov pri ovládaní krátkych palných zbraní:

  1. mierená streľba na 5 metrov, počet nábojov 3,
  2. mierená streľba na 10 metrov, počet nábojov 3,
  3. mierená streľba na signál na 5 metrov, počet nábojov 3,
  4. presná streľba s nabitím zbrane na 5 metrov, počet nábojov 3,
  5. presná streľba s nabitím a prebitím zbrane na 5 metrov, počet nábojov 6,
  6. presná streľba dvomi výstrelmi na signál na 5 metrov, počet nábojov 4,
  7. presná streľba po fyzickej záťaži na 7 metrov, počet nábojov 4,
  8. mierená streľba na strednú vzdialenosť na 20 metrov, počet nábojov 2,
  9. strelecký parkúr s terčmi v rôznych vzdialenostiach od 4 m do 10 m, zásahové zóny bodovo hodnotené, počet nábojov 10.

Cieľom pripravených cvičení bolo precvičenie základných zručností pri ovládaní krátkej zbrane so zameraním na bezpečnú manipuláciu a presnosť streľby pri dodržaní potrebnej metodiky a zásad streľby.

Hodnotenie vybraných cvičení bolo stanovené jednoduchým súčtom dosiahnutých zásahov vo všetkých z nich. Výsledok streleckého parkúru sa stanovil pomerom dosiahnutých bodov a celkového času, tzn. faktorom zásahu. Následne bolo celkové hodnotenie  strelca určené vynásobením súčtu bodov a faktoru zásahu.

Uvedený spôsob hodnotenia umožňuje exaktne určiť žiakov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, nakoľko pri výpočte zohľadňuje obidve zložky súťaže – cvičenia a strelecký parkúr. Na základe neho je možné konštatovať, že najlepšie výsledky v rámci tried dosiahli:

 

III. A   najlepší žiak           RIHA Maximilián

najlepšia žiačka                ALMÁŠIOVÁ  Alexandra

 

III. B   najlepší žiak            KMEŤ Erik

najlepšia žiačka                 STOHLOVÁ Paulína

 

III. C   najlepší žiak           VAŇA Sebastián

najlepšia žiačka                HUPKOVÁ Viktória

 

Bonusom pre všetkých zúčastnených žiakov bola možnosť prakticky si vyskúšať mierenú streľbu z útočnej pušky Sa vz. 58 na strednú vzdialenosť (15 – 20m), ktorá je rovnako ako krátke zbrane obsahom výuky v predmete ŠBP.

Záver:

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v rámci súťaže si žiaci v praxi overili svoje teoretické znalosti zo štúdia predmetu ŠBP v druhom a treťom ročníku, precvičili si jednoduché techniky ovládania krátkej zbrane a to všetko s dôrazom na bezpečnosť pri manipulácii s nimi.

V Bratislave dňa 20. 5. 2019                                     za Streleckú akadémiu s.r.o.